Ilmainen toimitus   |   30:N päivän palautusoikeus

Käyttöehdot ja -ohjeet

kohta I. Alkusäännökset

1.1 Näillä yrityksen eyerim s.r.o., kotipaikka Brezová 2055/22, Spišská Nová Ves 052 01, Slovakia, Y-tunnus: 47 970006, verotunnus: 29915685, ALV-numero FI29915685, (alempana myös vain „myyjä“) kauppaehdoilla (alempana myös vain „kauppaehdot“) määritellään sopimusosapuolten keskinäiset oikeudet ja velvollisuudet, jotka ovat syntyneet myyjän sähköisen tilauslomakkeen välityksellä solmitun myyjän ja ostajan välisen ostosopimuksen (alempana vain „ostosopimus“) solmimisen yhteydessä tai perusteella ja jotka ovat sen erottamaton osa. Myyjä ylläpitää verkkokauppaa internet-osoitteessa www.eyerim.fi olevilla verkkosivuilla (alempana vain „verkkosivut“) verkkosivujen käyttöliittymän (alempana vain „kaupan web-käyttöliittymä“) välityksellä.

1.2 Kauppaehdot eivät koske tapauksia, joissa henkilö, joka aikoo ostaa tavaraa myyjältä, on oikeushenkilö tai henkilö, joka tavaraa tilatessaan toimii yritystoiminnan tai itsenäisen ammatinharjoituksen puitteissa.

1.3 Kauppaehdoista poikkeavista säännöksistä voivat ostaja ja myyjä (alempana myös yhteisesti „sopimusosapuolet“) sopia ostosopimuksessa. Ostosopimuksen sisältämillä poikkeavilla säännöksillä on etusija kauppaehtojen säännösten soveltamiseen verrattuna.

1.4 Kauppaehtojen säännökset ovat ostosopimuksen erottamaton osa. Ostosopimus ja kauppaehdot on laadittu suomalainen kielellä. Ostosopimus voidaan solmia suomalainen kielellä.

1.5 Myyjä voi muuttaa tai täydentää kauppaehtojen sanamuotoa. Tämä säännös ei vaikuta kauppaehtojen edellisen sanamuodon vaikutuksen aikana syntyneisiin oikeuksiin ja velvollisuuksiin.

kohta II. Käyttäjätili

2.1 Ostaja voi tilata tavaraa suoraan kaupan web-käyttöliittymästä rekisteröitymällä tai ilman rekisteröitymistä.

2.2 Rekisteröityessään verkkosivuille ja tilatessaan tavaraa on ostajan velvollisuutena esittää kaikki tiedot oikein ja totuudenmukaisesti. Ostajan velvollisuutena on päivittää käyttäjätilillä esitetyt tiedot niiden muuttuessa millä tahansa tavalla. Myyjä olettaa ostajan käyttäjätilillä ja tavaraa tilattaessa esittämien tietojen olevan oikeita.

2.3 Pääsy käyttäjätilille on suojattu käyttäjänimellä ja salasanalla. Ostaja sitoutuu pitämään hänen käyttäjätililleen pääsyyn tarvittavat tiedot salassa.

2.4 Ostajalla ei ole oikeutta mahdollistaa käyttäjätilin käyttöä kolmansille henkilöille.

2.5. Myyjällä on oikeus poistaa käyttäjätili käytöstä ennen kaikkea silloin, kun ostaja ei ole käyttänyt käyttäjätiliään yli 24 kuukauden aikana, tai siinä tapauksessa, että ostaja rikkoo ostosopimuksesta seuraavia velvollisuuksiaan (kauppaehdot mukaan luettuna).

kohta III. Ostosopimuksen solmiminen

3.1 Kaikki kaupan web-käyttöliittymässä oleva tavaran esittely on vain informatiivista eikä myyjä ole velvollinen solmimaan ostosopimusta kyseisestä tavarasta.

3.2 Kaupan web-käyttöliittymä sisältää tietoja tuotteista ja myös yksittäisten tuotteiden hinnoista. Tuotteiden esitetyt hinnat sisältävät pakkauskustannukset, arvonlisäveron ja kaikki asiaan liittyvät maksut. Tuotteiden hinnat eivät sisällä niiden toimitukseen liittyviä kuluja. Tuotteiden hinnat ovat voimassa niin kauan kuin ne näkyvät kaupan web-käyttöliittymässä. Tämä säännös ei rajoita myyjän mahdollisuutta solmia ostosopimus yksilöllisesti sovituilla ehdoilla.

3.3 Tavaran tilausta varten täyttää ostaja tilauslomakkeen kaupan web-käyttöliittymässä. Tilauslomake sisältää ennen kaikkea tiedot:

      3.3.1 tilattavista tuotteista (ostaja „laittaa“ tilaamansa tuotteet kaupan web-käyttöliittymän sähköiseen ostoskoriin),

      3.3.2 tavaran ostohinnan maksutavasta, tiedot tilatun tavaran halutusta toimitustavasta ja

      3.3.3 tiedot tavaran toimitukseen liittyvistä kuluista (alempana myös yhteisesti vain „tilaus“).

3.4 Ennen tilauksen lähettämistä myyjälle on ostajalla mahdollisuus tarkastaa tilaukseen antamansa tiedot ja muuttaa niitä, jotta varmistettaisiin ostajan mahdollisuus selvittää ja korjata tietojen tilaukseen antamisen yhteydessä syntyneet virheet. Ostaja lähettää tilauksen myyjälle näpäyttämällä painiketta „MAKSA“. Myyjä olettaa tilauksessa esitettyjen tietojen olevan oikeita. Saatuaan tilauksen myyjä viipymättä vahvistaa sen ostajalle sähköpostitse ostajan käyttäjätilillään tai tilauksessa antamaan sähköpostiosoitteeseen (alempana vain „ostajan sähköpostiosoite“).

3.5 Myyjällä on aina tilauksen luonteesta (tavaran määrä, ostohinta, oletetut kuljetuskustannukset) riippuen oikeus pyytää ostajalta tilauksen lisävahvistusta (esimerkiksi kirjallisesti tai puhelimitse).

3.6 Myyjän ja ostajan välille syntyy sopimussuhde tilauksen vastaanottoa (hyväksyntää) koskevan tiedon, jonka myyjä lähettää ostajalle sähköpostitse ostajan sähköpostiosoitteeseen, tullessa.

3.7 Ostaja hyväksyy etäviestintävälineiden käytön ostosopimusta solmittaessa. Etäviestintävälineiden käytöstä ostosopimuksen solmimisen yhteydessä ostajalle aiheutuvista kustannuksista (internet-yhteydestä tai puhelinkeskusteluista aiheutuvat kustannukset) vastaa ostaja itse, nämä kustannukset eivät kuitenkaan poikkea perushinnoista.

kohta IV. Tavaran hinta ja maksuehdot

4.1 Tavaran hinnan ja mahdolliset tavaran toimitukseen ostosopimuksen mukaisesti liittyvät kustannukset voi ostaja maksaa myyjälle seuraavilla tavoilla:

      a) jälkivaatimuksen käteismaksu ostajan tilauksessa ilmoittamassa paikassa;

      b) käteisetön maksu maksukortilla;

      c) käteisetön maksu PayPal-maksuportaalin välityksellä;

      d) Bitcoin-nettimaksuverkon välityksellä

4.2 Ostajan velvollisuutena on maksaa myyjälle yhdessä ostohinnan kanssa myös tavaran toimitukseen liittyvät kulut valitusta toimitustavasta riippuen. Ellei nimenomaisesti ole mainittu toisin, tarkoitetaan ostohinnalla alempana myös tavaran toimitukseen liittyviä kuluja.

4.3 Myyjä ei vaadi ostajalta ennakko- tai muuta vastaavaa maksua. Tämä ei vaikuta kauppaehtojen säännöksiin, jotka koskevat velvollisuutta maksaa tavaran hinta etukäteen.

4.4 Suoritettaessa maksu jälkivaatimuksella on ostohinta maksettava tavaraa vastaanotettaessa. Käteisettömän maksun ja Bitcoin-nettimaksuverkon välityksellä suoritettavan maksun tapauksessa on ostohinta maksettava solmittaessa ostosopimus. Käteisettömän maksun tapauksessa on ostohinnan maksuvelvollisuus suoritettu kyseisen summan tullessa myyjän tilille.

4.5 Myyjällä on oikeus ennen kaikkea siinä tapauksessa, että ostajan puolelta ei tule tilauksen lisävahvistusta kauppaehtojen kohdan 3.7 mukaisesti, vaatia koko ostohinnan maksamista jo ennen tavaran lähettämistä ostajalle. Ostajan täytyy maksaa ostohinta siitä huolimatta, ettei hänellä ole siihen mennessä ollut mahdollisuutta tavaran tarkastamiseen, sillä näiden yleisten kauppaehtojen mukaan on tavaran luovutus sovittu tavalla, joka ei mahdollista tarkastusta.

4.6 Mahdollisia myyjän ostajalle tarjoamia alennuksia tavaran hinnasta ei voi yhdistellä keskenään.

4.7 Mikäli se kuuluu yleisiin kaupankäyntitapoihin tai jos yleisesti velvoittavissa lakisäädöksissä on niin määrätty, laatii myyjä ostosopimuksen perusteella suoritetuista maksuista ostajalle maksutositteen – laskun. Myyjä on arvonlisäverovelvollinen. Myyjä laatii maksutositteen ostajalle tavaran hinnan maksamisen jälkeen ja lähettää sen sähköisessä muodossa ostajan sähköpostiosoitteeseen.

kohta V. Ostosopimuksen irtisanominen

5.1 Ostajalla on oikeus irtisanoa ostosopimus 30 päivän kuluessa tavaran vastaanottamisesta ja siinä tapauksessa, että ostosopimuksen kohteena on useampia tuotteita tai niiden toimitus tapahtuu useammassa osassa, alkaa tämä määräaika kulua viimeisen tavaratoimituksen vastaanottamispäivästä. Ostosopimuksen irtisanominen on lähetettävä myyjälle edellisessä lauseessa esitetyssä määräajassa. Ostosopimuksen irtisanomista varten voi ostaja käyttää myyjän antamaa mallilomaketta, joka on kauppaehtojen liite nro 2. Ostosopimuksen irtisanomisen voi ostaja lähettää joko myyjän toimipaikan osoitteeseen eyerim - Petra Ptackova
Markmandsgade 4, 3.th,
2300 Copenhagen S
Danmark

tai myyjän sähköpostiosoitteeseen:
kontakti@eyerim.fi.

5.2 Jos ostaja irtisanoo ostosopimuksen kauppaehtojen kohdan 5.1 mukaisesti, purkautuu ostosopimus sen alusta alkaen. Tavara on lähetettävä takaisin myyjälle neljäntoista päivän kuluessa sopimuksen irtisanomisesta. Jos ostaja irtisanoo ostosopimuksen, vastaa hän tavaran myyjälle palauttamiseen liittyvistä kustannuksista myös siinä tapauksessa, ettei tavaraa voida sen luonteen vuoksi palauttaa tavalliseen tapaan postin välityksellä.

5.3 Jos ostaja irtisanoo ostosopimuksen kauppaehtojen kohdan 5.1 mukaisesti, palauttaa myyjä ostajan maksaman rahasumman neljäntoista päivän kuluessa sopimuksen irtisanomisesta samalla tavalla, millä rahat tulivat myyjälle ostajalta. Myyjällä on myös oikeus palauttaa ostajan suoritus jo tämän palauttaessa tavaraa tai muulla tavalla, jos ostaja tämän hyväksyy eikä siitä synny ostajalle lisäkustannuksia. Jos ostaja irtisanoo ostosopimuksen, ei myyjällä ole velvollisuutta palauttaa vastaanottamaansa rahasummaa ostajalle ennen kuin tämä palauttaa tavaran tai todistaa, että on lähettänyt tavaran takaisin myyjälle.

5.4 Jos ostaja on valinnut muun kuin myyjän tarjoaman halvimman tavaran toimitustavan, palauttaa myyjä ostajalle halvinta tavaran tarjottua toimitustapaa vastaavat tavaran toimituskustannukset.

5.5 Ostaja ei voi irtisanoa sellaisen tavaran toimitusta koskevaa sopimusta, joka on sovitettu kuluttajan toiveiden mukaisesti tai hänelle henkilökohtaisesti. Tällainen sopimus on esim. sopimus vahvuuksilla varustettujen linssien valmistuksesta ostajan yksilöllisten vaatimusten mukaisesti.

5.6 Ostaja vastaa tavaran arvon millaisesta tahansa alenemisesta tämän tavaran käsittelyn muulla tavalla, kuin mitä on tarpeen sen luonteeseen, ominaisuuksiin ja toimintaan tutustumisen seurauksena. Myyjällä on oikeus yksipuolisesti vähentää tavaraan syntyneen vahingon korvaus ostajan vaatiman ostohinnan palautuksen arvosta.

5.7 Jos ostajalle on yhdessä tavaran kanssa annettu lahja, on myyjän ja ostajan välinen lahjoitussopimus solmittu sillä ehdolla, että mikäli ostaja irtisanoo ostosopimuksen, purkautuu tällaista lahjaa koskeva lahjoitussopimus ja ostajan on palautettava myyjälle tavaran kanssa myös annettu lahja.

kohta VI. Tavaran kuljetus ja toimitus

6.1 Tavaran kuljetustavan (vaihtoehdon) valitsee ostaja tilauslomakkeessa. Siinä tapauksessa, että kuljetustavasta sovitaan ostajan erityisvaatimusten perusteella, kantaa ostaja tähän kuljetustapaan liittyvät riskit ja vastaa mahdollisista lisäkustannuksista.

6.2 Tavaran vahinkoriski siirtyy ostajalle tämän ottaessa tavaran vastaan. Seuraukset ovat samat, jos ostaja ei ota tavaraa vastaan, vaikka myyjä mahdollisti tälle sen käsittelyn.

6.3 Jos myyjä on ostosopimuksen mukaan velvollinen toimittamaan tavaran ostajan tilauksessa esittämään paikkaan, on ostaja velvollinen ottamaan tavaran vastaan toimitettaessa se.

6.4 Siinä tapauksessa, että ostajan puolella olevien syiden vuoksi on tavaran toimitus suoritettava toistuvasti tai eri tavalla kuin on esitetty tilauksessa, on ostaja velvollinen maksamaan tavaran toistuvasti tai eri tavalla suoritettuun toimitukseen liittyvät kustannukset.

6.5 Ottaessaan tavaran vastaan kuljettajalta on ostajan velvollisuutena tarkastaa pakkausten eheys ja ilmoittaa millaisista tahansa vioista välittömästi kuljettajalle. Havaittaessa pakkauksen vahingoittuminen, joka voi merkitä luvatonta lähetykseen puuttumista, ei ostajan tarvitse ottaa lähetystä vastaan kuljettajalta.

6.6 Siinä tapauksessa, että ostaja valitsee tilauksessa ostohinnan maksun jollakin käteisettömällä tavalla, on myyjällä oikeus toimittaa tavara ostajalle vasta sitten, kun myyjän pankkitilille on tullut koko ostohinta.

6.7 Muut tavaran kuljetukseen liittyvät osapuolten oikeudet ja velvollisuudet on esitetty dokumentissa Postikulut ja reklamaatio, joka on näiden kauppaehtojen liite nro 1.

kohta VII. Reklamaatio

7.1 Sopimusosapuolten oikeuksien ja velvollisuuksien soveltamisessa virheellisen suorituksen tapauksessa noudatetaan asiaa koskevia yleisesti velvoittavia lakisäädöksiä.

7.2 Myyjä vastaa siitä, että ostajan vastaanottaessa tavaran siinä ei ole vikoja. Ennen kaikkea myyjä vastaa siitä, että ostajan vastaanottaessa tavaran:

      7.2.1 ovat sen ominaisuudet osapuolten välistä sopimusta vastaavat, ja jos tällaista sopimusta ei ole, ovat ominaisuudet myyjän tai valmistajan kuvauksen mukaiset tai tavaran luonteen ja myyjän tai valmistajan mainosten perusteella ostajan saamien odotusten mukaiset,

      7.2.2 se sopii tarkoitukseen, jonka myyjä on sen käyttötarkoitukseksi esittänyt tai mihin tarkoitukseen tällaista tavaraa yleensä käytetään,

      7.2.3 se vastaa sovitun näytteen tai mallikappaleen laatua tai mallia, mikäli laatu tai malli määritettiin sovitun näytteen tai mallikappaleen perusteella,

      7.2.4 ovat tavaran määrä, mitat tai paino sovittua vastaavat ja

      7.2.5 tavara vastaa lakisäädösten vaatimuksia.

7.3 Jos vika ilmenee kuuden kuukauden kuluessa tavaran vastaanottamisesta, oletetaan tavaran olleen viallinen jo sitä vastaanotettaessa. Ostajalla on oikeus vaatia korjausta vian ilmetessä kulutustavarassa kahdenkymmenenneljän kuukauden kuluessa vastaanottamisesta, ellei määrätyn tavaran tapauksessa ole määritetty pitempää määräaikaa.

7.4 Virheellisen suorituksen korjausta koskevan vaatimuksen lähettää ostaja myyjän toimipaikan osoitteeseen. Reklamaation tekemishetkenä pidetään hetkeä, jolloin myyjä saa ostajalta reklamoidun tavaran.

7.5 Muut tavaran reklamaatioon liittyvät osapuolten oikeudet ja velvollisuudet on esitetty dokumentissa Postikulut ja reklamaatio, joka on näiden kauppaehtojen liite nro 1.

kohta VIII. Sopimusosapuolten muut oikeudet ja velvollisuudet

8.1 Tavaran omistusoikeus siirtyy ostajalle tämän maksaessa tavaran koko ostohinnan.

8.2 Myyjä vakuuttaa, ettei hänen suhteensa ostajaan olen minkäänlaisten käytännesääntöjen sitoma.

8.3 Verkkosivuille pääsy on ostajalle maksutonta, ostaja vierailee verkkosivuilla ja käyttää niitä omalla vastuullaan ja hänen on ennen kaikkea noudatettava kaikkia yleisesti velvoittavia lakisäädöksiä. Myyjä varaa itselleen oikeuden estää sivuille pääsy jokaiselta, joka rikkoo näillä kauppaehdoilla asetettuja sääntöjä.

8.4 Myyjä ei ole vastuussa verkkosivujen tai niiden sisältämien tietojen käyttöön tai lataamiseen liittyen syntyneistä vahingoista, joiden syynä ovat tekniset tai tietojenkäsittelytekniikan viat, virheet tiedoissa, palvelimen toiminnan keskeytyminen tai viivästyminen tai tietokonevirukset, eikä ostajan tulon- tai tietojen menetyksestä, jonka syynä on oikeudeton tunkeutuminen ostajan tiedonsiirtoihin tai tietoihin tai niiden muutokset, eikä muista menetyksistä.

8.5 Pienet erot tuotteiden värissä ja muut poikkeamat ovat mahdollisia kuvien ottotapojen tai näyttöteknologian erojen tai muiden teknisten syiden vuoksi. Myyjä ei ole vastuussa näistä poikkeamista ja eroista.

8.6 Myyjä huomauttaa, että tuotteen puhdistus- ja hoito-ohjeet ovat tuotteen mukana. Myyjä ei ole vastuussa mistään vahingoista, jotka johtuvat tuotteen virheellisestä käsittelystä.

kohta IX. Tuomioistuimen ulkopuolinen valitusten ratkaisumenettely

9.1 Ostajalla on oikeus kääntyä myyjän puoleen (sähköpostitse osoitteeseen kontakti@eyerim.fi) ja pyytää asian korjausta, ellei hän ole tyytyväinen tapaan, jolla myyjä käsitteli hänen reklamaationsa tai jos hän olettaa myyjän loukanneen hänen oikeuksiaan. Jos myyjä vastaa tähän pyyntöön kielteisesti tai jos tämä ei vastaa siihen 30 päivän kuluessa sen lähettämisestä, on ostajalla oikeus esittää vaihtoehtoisen riidanratkaisun aloittamista vaihtoehtoisen riidanratkaisun subjektin (alempana myös vain „VRR subjekti“) toimesta lain 391/2015 Z.z. mukaisesti. VRR subjekteja ovat lain 391/2015 Z.z. 3 §:n mukaiset elimet ja valtuutetut oikeushenkilöt. Ostaja voi tehdä esityksen lain 391/2015 Z.z. 12 §:ssä määrätyllä tavalla. VRR subjektien luettelo on Slovakian talousministeriön sivuilla osoitteessa www.mhsr.sk.

9.2 Ostajilla, joiden asuinpaikka on Euroopan unionin muussa jäsenvaltiossa, Norjassa tai Islannissa, on oikeus esittää tuomioistuimen ulkopuolista riidanratkaisua riita-asiassaan myyjän kanssa asuinmaassaan toimivan Euroopan kuluttajakeskuksen välityksellä; kyseisten kuluttajakeskusten luettelo on Euroopan komission sivuilla osoitteessa http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm

9.3 Myyjän ja ostajan välisten kuluttajariitojen ratkaisuun voi ostaja käyttää myös verkkovälitteistä riidanratkaisufoorumia, joka löytyy internet-osoitteesta http://ec.europa.eu/consumers/odr.

9.4 Myyjällä on oikeus tavaran myyntiin elinkeinoluvan perusteella. Henkilötietosuojaa valvoo Slovakian henkilötietosuojan valvontavirasto (https://dataprotection.gov.sk/uoou/en).

kohta X. Henkilötietosuoja

10.1 Ostajan, joka on luonnollinen henkilö, henkilötietosuoja on määritetty erillisessä dokumentissa Yksityisyyden suoja, joka on näiden kauppaehtojen liite nro 3.

kohta XI. Toimitus

11.1 Ostajalle tarkoitettuihin toimituksiin voidaan käyttää tämän sähköpostiosoitetta.

11.2 Ostaja hyväksyy etäviestintävälineiden käytön ostosopimusta solmittaessa. Etäviestintävälineiden käytöstä ostosopimuksen solmimisen yhteydessä ostajalle aiheutuvista kustannuksista (internet-yhteydestä tai puhelinkeskusteluista aiheutuvat kustannukset) vastaa ostaja itse, nämä kustannukset eivät kuitenkaan poikkea perushinnoista.

kohta XII. Loppusäännökset

12.1 Sopimusosapuolet sopivat nimenomaisesti siitä, että kaikki riidat, joita tulevaisuudessa voi niiden välillä solmitusta sopimuksesta syntyä, riidat, jotka syntyvät sopimukseen liittyen, mukaan luettuna riidat sopimuksen voimassaolosta, sen tulkinnasta, toteutuksesta tai purkamisesta, tästä oikeudellisesta suhteesta suoraan tai välillisesti syntyvät oikeudet, tämän oikeudellisen suhteen voimassaoloa koskevat kysymykset ja edellä mainittuihin oikeuksiin liittyviä oikeuksia koskevat kysymykset siinäkin tapauksessa, että tämä sopimus on pätemätön, purettu tai irtisanottu, ratkaistaan ensin sovittelulla rehellisyyden ja hyvien tapojen periaatteita noudattaen. Sovitteluratkaisun epäonnistuessa ratkaistaan riita oikeudenkäyntimenettelyllä Tšekin tasavallan tuomioistuimessa ja Tšekin tasavallan lakien mukaisesti.

12.2 Jos ostosopimukseen perustuva suhde sisältää kansainvälisen (ulkomaisen) piirteen, noudatetaan sopimusosapuolten sopimuksen mukaan tämän sopimuksen tapauksessa Tšekin tasavallan vastaavia lakisäädöksiä ostajan kuitenkaan menettämättä sen oikeusjärjestyksen mukaista suojaa, jota tämä oikeusjärjestyksen valintamahdollisuuden puuttuessa käyttäisi 17 päivänä kesäkuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 593/2008 sopimusvelvoitteisiin sovellettavasta laista (Rooma I) 6 artiklan mukaisesti.

12.3 Nämä kauppaehdot ovat, ellei myyjän ja ostajan välillä solmitussa sopimuksessa ole sovittu toisin, voimassa ja vaikuttavat 1.8.2017 alkaen.

12.4 Myyjä voi muuttaa tai täydentää kauppaehtojen sanamuotoa. Tämä säännös ei vaikuta kauppaehtojen edellisen sanamuodon vaikutuksen aikana syntyneisiin oikeuksiin ja velvollisuuksiin. Myyjä julkistaa kauppaehtojen päivitetyn sanamuodon internet-sivuilla www.eyerim.fi.

12.5 Jos jokin näiden kauppaehtojen säännöksistä on pätemätön tai tehoton tai jos se tulee sellaiseksi, käytetään tämän säännöksen sijasta säännöstä, jonka merkitys on mahdollisimman lähellä pätemätöntä tai tehotonta säännöstä. Yhden säännöksen pätemättömyys tai tehottomuus ei vaikuta muiden säännösten pätevyyteen. Näiden kauppaehtojen säännöksiä pidetään epäselvissä tapauksissa paremminkin pätevinä kuin pätemättöminä.

12.6 Myyjä arkistoi ostosopimuksen ja kauppaehdot sähköisessä muodossa eikä niitä voi päästä tarkastelemaan.

12.7 Myyjän yhteystiedot: toimitusosoite: eyerim - Petra Ptackova
Markmandsgade 4, 3.th,
2300 Copenhagen S
Danmark
sähköpostiosoite: kontakti@eyerim.fi.

Liitteet: